Bezmaksas piegāde no 30€* pasūtījumiem līdz 30 kg!

Garantijas nodrošināšana

GARANTIJA

1. Šo garantiju piešķir BSO GROUP SIA ar juridisko adresi Jūrmalā, Engures ielā 1-2, LV-2016, Latvijā ar reģistrācijas numuru 44103124095, turpmāk tekstā GARANTIJAS DEVĒJS.

2. Garantija tiek piešķirta jaunām iekārtām un mēbelēm un ar tiem saistītajiem piederumiem. Garantija neattiecas uz citām precēm, kas tiek piedāvātas, izmantojot vietni bstore.eu

3. Juridiskām personām un fiziskam personām-saimnieciskās darbības veicējiem Garantija tiek piešķirta ražotāja noteiktā garantija uz 12 mēnešu periodu sākot no bstore.eu iegādāto preču piegādes datuma. Ja ir atklāts garantijas gadījums, nekavējoties sazināties ar BSO GROUP SIA pa e-pastu (info@bstore.eu) vai pa tālruni +371 24820328.

4. GARANTIJA attiecas uz defektiem, kas radušies no slēptiem preces ražošanas vai materiāla defektiem, kas konstatēti garantijas laikā, ja:

a) preces ir lietotas atbilstoši paredzētajam lietojumam, lietošanas instrukcijai un ir pienācīgi uzturētas (visas mīkstās mēbeles nedrīkst tīrīt/apkopt ar spirtu saturošiem preparātiem),

b) ir izmantots GARANTIJAS DEVĒJA ieteiktais aprīkojums,

c) preču demontāžu vai pārveidošanu nav veikušas trešās personas, kuras GARANTIJAS DEVĒJS nav pilnvarojis,

d) darbs ar preci nav turpināts pēc pirmo defekta simptomu parādīšanās,

e) sērijas numurs nav bojāts tā, ka tas nav identificējams,

f) preču izņemšanu vai pārveidošanu nav veikušas trešās personas, kuras GARANTIJAS DEVĒJS nav pilnvarojis,

g) rūpnīcas numurs ir noņemts, dzēsts tiktāl, ka nav iespējams identificēt, vai numurs vai rūpnīcas zīmogs nav noņemts,

h) preces nav bijušas pārslogotas pārmērīgas vai nepareizas lietošanas rezultātā, i) preces nav bijušas mehāniski bojātas, applūdušas ar šķidrumu vai noputējušas,

j) persona, kurai ir tiesības uz garantiju, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī nezināja par defektu.

5. Garantija neattiecas uz: a) strāvas padeves kabeļiem, b) sakaru kabeļiem, c) elektriskajiem sildītājiem, termostatiem,

d) nodilušo daļu nomaiņu (piem., filtri, vārpstas gultņi, komutatori, birstes, drošinātāji, spuldzes, blīves, akumulatori, matu mazgāšanas ierīču baterijas), e) elektrotīkla pārsprieguma vai pārslodzes izraisītiem bojājumiem.

6. Ja garantijas laikā tiek konstatēts fizisks defekts, garantijas turētājs var pieprasīt preces salabot. Īpaši pamatotos gadījumos GARANTIJAS DEVĒJS var pieņemt lēmumu par preču aizstāšanu ar jaunām.

7. GARANTIJAS DEVĒJS var atteikties apmierināt pretenzijas garantijas ietvaros par defekta novēršanu, ja šīs pretenzijas izpildes izmaksas pārsniedz cenu, kas ir samaksāta par preci.

8. Lai īstenotu garantijas tiesības, personai, kurai uz to ir tiesības, ir pienākums kopā ar sūdzību piegādāt preci GARANTIJAS DEVĒJA fiziskajā adresē (Avotu iela 34B, Rīga, LV-1009, Latvija) vai pilnvarotā servisā. Transporta izmaksas segtas no garantijas pieteicēja puses. Personai, kurai ir tiesības uz garantiju, ir pienākums pareizi iepakot preces, lai pasargātu tās no bojājumiem, kā arī pareizi izsniegt reklamētās preces, ja tās saņem GARANTIJAS DEVĒJS vai cita iestāde, kas darbojas tās vārdā.

9. Garantijas prasības pieņemšanas pamats ir pareizi aizpildīta garantijas talons ar pārdevēja pirkumu apliecinošu dokumentu.

10. Sūdzības ziņojumā jāiekļauj: a) detalizēts defekta apraksts un apstākļi, kādos defekts tika konstatēts,

b) personas , kurai ir tiesības uz garantiju, personas dati un adrese.

11. Ja sūdzībā nav ietverti dati, kas ļautu sūdzību pienācīgi izskatīt, GARANTIJAS DEVĒJS piezvanīs personai, kurai ir tiesības uz garantiju, lai pabeigtu sūdzību vismaz 10 dienu laikā. GARANTIJAS DEVĒJA saistību izpildes termiņš sākas no datuma, kad persona, kurai ir tiesības uz garantiju, ir aizpildījusi sūdzību.

12. Precēm, ko piegādā persona, kurai ir tiesības uz garantiju, jābūt tīrām un tādā stāvoklī, kas ļauj izskatīt sūdzību. Netīru preču piegādes gadījumā garantija tiks izskatīta pēc preces tīrīšanas uz garantijas tiesīgās personas rēķina pēc cenrādī norādītajām likmēm, pēc tam, kad ir bijusi iepriekšēja garantijas tiesīgās personas piekrišana. Garantijas saistību izpildes termiņš tad sākas no preces tīrīšanas dienas. Gadījumā, ja persona, kurai ir tiesības uz garantiju, atsakās atļaut GARANTIJAS DEVĒJAM tīrīt preces, preces tiek atgrieztas uz garantijas tiesīgās personas adrese.

13. GARANTIJAS DEVĒJA pienākums ir izpildīt no šīs garantijas izrietošās saistības 31 dienas laikā no dienas, kad garantijas tiesīgā persona ir piegādājusi preces. Par garantiju saistību izpildes datumu uzskata dienu, kurā garantijas tiesīgajai personai paziņots par šo saistību izpildi.

14. Garantijas tiesīgās personas nepamatota pieprasījuma gadījumā GARANTIJAS DEVĒJS 13. punktā norādītajā termiņā paziņo tiesīgajai personai par atteikšanos veikt garantijas remontu.

15. Personīgās savākšanas gadījumā garantijas tiesīgajai personai ir pienākums izņemt preci (GARANTIJAS DEVĒJA fiziskajā adresē (Avotu iela 34B, Rīga, LV-1009, Latvija) vai pilnvarotā servisa centrā, kurā tika veikts garantijas paziņojums) 10 dienu laikā no dienas, kad saņemts paziņojums par GARANTIJAS  DEVĒJA nodrošinātā garantijas remonta veikšanu vai atteikums veikt garantijas remontu.

16. Gadījumā, ja preces netiek izņemtas 15. punktā minētajā termiņā, GARANTIJAS DEVĒJS aicina likumīgo īpašnieku izņemt preces noteiktā papildu termiņā, kas nav mazāks par 14 dienām.

17. Preču nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risku laika posmā starp preces nodošanu GARANTIJAS DEVĒJAM un to, kad persona, kurai ir tiesības uz garantiju, to saņem, sedz GARANTIJAS DEVĒJS.

18. Ja nepieciešams veikt remontdarbus, uz kuriem garantija neattiecas, GARANTIJAS DEVĒJS var veikt remontu uz garantijas tiesīgās personas rēķina, pēc garantijas tiesīgās personas rakstiskas piekrišanas saņemšanas un pēc novērtējuma cenas un preces remonta cenas akceptēšanas.

19. Garantijas tiesības izbeidzas, ja persona, kurai ir tiesības uz garantiju, nepaziņo par preces defektu 30 dienu laikā no tā konstatēšanas dienas.

20. Garantijas tiesības ir pircējam, kurš ir iegādājies preci tieši no GARANTIJAS DEVĒJA.

21. Šī garantija neizslēdz, neierobežo vai neaptur personas, kurai ir tiesības uz garantiju, tiesības saskaņā ar garantijas noteikumiem par pārdoto preču defektiem.

Valoda